Chính sách chất lượng

Tất cả thành viên của Lotus Lighting luôn xác định rằng: Chất lượng là uy tín, là hiệu quả, là cách tiếp thị tốt nhất trong cơ chế thị trường nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất. Để đạt được chính sách trên, chúng tôi luôn phấn đấu thực hiện những mục tiêu sau:
Tất cả vì chất lượng và thỏa mãn yêu cầu cao nhất của khách hàng, đó là trách nhiệm của mỗi thành viên của Lotus Lighting.

 • Mỗi nhân viên tự chịu trách nhiệm trong công việc được giao, phục vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Luôn học tập rèn luyện, nâng cao năng lục chuyên môn, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng.
 • Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị.
 • Luôn duy trì các hoạt dộng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn đề ra.

All members of Lotus Lighting. determined that: Qualityis reputation, efficiency, and also the best
marketing method in market mechanism to meet all requirements of cutomers with the best
quality and the most perfect Service. To achieve this policy, we alvvays strìve to fulfill the following
objectives:

 • Each employee has responsibility in their own work, serves customers to the best of their
  ability.
 • Constantly learning, practicing, and improving work proficiency, compliance with quality
  control.
 • System Always striving to improve vvorking condition and equipment.
 • Maintaining the activities of quality control System in accordance with the preset Standard

All for the quality and satisfaction of customers, itis the responsibility of each member of Lotus
Lighting

 

0